دستگاه فلوتيبل

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

استانداردC 230  ASTM  : مشخصات استاندارد فلو تيبل آزمايش سيمان هيدروليک

 

ASTM C 230: Standard Specification for Flow Table of Use in Test of Hydraulic Cement

 

1- تعريف آزمايش فلوتيبل

اين استاندارد شامل الزامات فلو تيبل و متعلقات آن است . از اين دستگاه به منظور انجام آزمايش هاي رواني براي بدست آوردن يکنواختي ملات در آزمايش هاي سيمان هيدروليک استفاده مي شود .

مقاديري که بر حسب اينچ - پاند و يا متريک ( SI )  بيان مي شوند ، بايستي هر يک به صورت استاندارد جداگانه اي در نظر گرفته شوند . مقاديري که بيان مي شوند ، کاملاً با يکديگر هم ارز نيستند ؛ به همين خاطر هر سيستم ابعادي بايد مستقل از سيستم ديگر به کار برده شود .

استفاده از يک کوليس اينچ – پاند به همراه قالب با فلو تيبل متريک  و همچنين يک کوليس متريک به همراه قالب با فلو تيبل اينچ - پاند مجاز است .

اما استفاده هم زمان از يک قالب متريک  به همراه يک کوليس اينچ - پاند و يا يک قالب اينچ - پاند به همراه يک کوليس  متريک مجاز نمي باشد .

2- مشخصات فني دستگاه فلوتيبل و قالب آن

دستگاه فلو تيبل بايد از قاب کاملاً چدني انعطاف ناپذير و يک صفحه دوار مستحکم به قطر 1 ± 10 اينچ  [ 255 ± 5/2 ميلي متر ] تشکيل شده باشد و به کمک شفتي عمودي توسط پاي پيچ به صورت عمود بر صفحه متصل شود . صفحه و شفت که از طرفين با يکديگرند در تماس هستند بايد به صورتي بر روي قاب قرار گيرند که بتوان صفحه را تا ارتفاع مشخص 500/0±  005/0 اينچ [ 7/12 ± 13/0 ميلي متر ] به صورت عمودي بالا يا پايين برد . اين محدوده ارتفاع براي صفحات جديد صدق مي کند و براي صفحاتي که در حال حاضر از آن ها استفاده مي شود و به وسيله بادامک حرکت مي کنند اين ارتفاع 500/0±  015/0 اينچ [ 7/12 ± 38/0ميلي متر ] است .

 سطح صفحه بايد کاملاٌ صاف و به خوبي ماشين کاري شده ، عاري از هرگونه سوراخ و عيوب سطح باشد . همچنين روي صفحه بايد هشت خط هم اندازه به طول [68 ميلي متر] حک شده باشد . اين خطوط از خارج محيط دايره تا مرکز صفحه کشيده مي شوند . هر خط بايد با يک کمان حک شده به طول 25/0 اينچ [6 ميلي متر] که نقطه مرکزي آن مرکز صفحه با شعاعي معادل [ 5/59 ميلي متر ] است ، خاتمه يابد .

اين خطوط بايد با يک ابزار60 درجه اي و با عمقي معادل 01/0 اينچ [25/0 ميلي متر] بر روي صفحه حک شوند . صفحه بايد از برنج يا برنز فشرده با عدد سختي راک ول حداقل 25 HRB و با ضخامت لبه  3/0 اينچ [5/7 ميلي متر] باشد ، و بايد داراي 6  تيغه محکم شعاعي کامل باشد . وزن صفحه و شفت متصل بايد 9±  1/0 پاند [ 08/4 ±  05/ کيلوگرم ]  باشد و در اطراف شفت بايد اين جرم به صورت متقارن توزين شده باشد . 

شفت عمودي و شفت بادامکي بايد از فولاد ماشيني با کربن متوسط باشند . همچنين بايد انتهاي شفت که با بادامک و سر بادامک که با شفت در تماس است بسيار سخت باشند . شفت بايدصاف و محکم بوده و نبايد اختلاف ميان قطر شفت و قطر داخلي قاب براي صفحات جديد کمتر از 002/0 اينچ [ 05/0 ميلي متر ]  و بيشتر از 003/0 اينچ [ 08/0 ميلي متر ] باشد و براي صفحاتي هم که در حال حاضر از آن ها استفاده مي شود  بايد در محدوده 002/0 تا 010/0اينچ [ 05/0 تا 25/0 ميلي متر ] حفظ شود . انتهاي شفت نبايد در انتهاي ضربه زن به بادامک برسد ولي بايد با زاويه کمتر از 120 درجه از نقطه ضربه با بادامک در تماس قرار گيرد . سطح بادامک بايد به صورت انحنايي مارپيچي صيقلي از شعاع هايي که به صورت يکنواخت در 360 درجه افزايش مي يابند ، باشد . همچنين نبايد هيچ گونه لرزش محسوسي در هنگام تماس شفت با بادامک ايجاد شود . بادامک بايد به گونه اي قرار گيرد و سطوح تماس بادامک و شفت بايد به گونه اي باشند که صفحه در 25 ضربه بيش از يک دور نچرخد . سطوح قاب و صفحه که در انتهاي ضربه زن با هم در تماس قرار مي گيرند ، بايد هميشه صيقلي ، هموار ، افقي و موازي با سطح بالايي صفحه  نگهداري شوند  و همچنين در کل 360 درجه به صورت پيوسته با يکديگر در تماس باشند .

قاب نگهدارنده فلوتيبل بايد چدن کاملاً فشرده مرغوب ريزدانه باشد . قالب قاب بايد داراي سه تيغه نگهدارنده کلي که در کل ارتفاع قاب کشيده شده اند و با فاصله 120 درجه از هم قرار گرفته اند ، باشد . قسمت فوقاني قاب بايد تا عمقي برابر با تقريباً 25/0 اينچ [ 6 ميلي متر ] چيل شده باشد ، و سطح آن نيز به منظور اينکه تماس 360 درجه با شانه شفت را نتيجه دهد بايد به صورت مربع و با سوراخ کردن به هم جفت و متصل شده باشد . سطح پاييني کف قاب بايد به صورتي مستقر شود که اطمينان از تماس کامل با صفحه فولادي زيرين حاصل شود.

سرعت گرداندن فلکه فلوتيبل بايد حدودا 100 دور بر دقيقه باشد .

اگر در آزمون هاي کاليبراسيون ، ارزش جريان بدست آمده از صفحه بيشتر از 5 درصد با ارزش جرياني که به کمک يک ماده کاليبراسيون مناسب بدست آمده است تفاوت نداشته باشد، عملکرد دستگاه فلوتيبل را بايد قابل قبول در نظر گرفت . 

3نصب و راه اندازي دستگاه فلو تيبل

قاب فلو تيبل بايد کاملاً محکم به پليت فولادي يا چدني چفت شود . حداقل ضخامت اين پليت 1 اينچ [ 25 ميلي متر ] و سطح آن 10 اينچ [250 ميلي متر] است . سطح بالايي اين پليت بايد ماشين کاري شده و کاملاً صاف و صيقلي باشد . اين پليت بايد توسط چهار چفت 5/0 اينچي [13 ميلي متري] که از ميان پليت مي گذرند و حداقل به اندازه 6 اينچ [150 ميلي متر] در ستون فرو مي روند ، دربالاي اين ستون محکم شود . اين ستون بايد به صورت وارونه روي کف قرار گيرد . پليت کف و ستون بايد در تمام نقاط به  صورت کامل با يکديگر در تماس قرار گيرند . هيچ وسيله تراز کننده اي نبايد ميان پليت و ستون استفاده شود . بلکه تراز شدن بايد به وسيله مناسبي در زير کف ستون انجام شود .

ستون بايد داراي سطح 10 تا 11 اينچ مربع [250 تا 275 ميلي متر] در بالا و 15 تا 16 اينچ مربع [375 تا 400 ميلي متر] در پايين باشد ، همچنين بايد 25 تا 30 اينچ [625 تا 750 ميلي متر] ارتفاع  داشته باشد و داراي ساختاري يکپارچه باشد . يک لايه چوب پنبه اي آب بند کننده با دوام به ضخامت 5/0 اينچ  [13 ميلي متر] و با اندازه اي برابر با پايين ستون و يا چهار قطعه از اين لايه ها که داراي ضخامت 5/ 0 اينچ [13 ميلي متر]  و سطح تقريبي 4 اينچ [100 ميلي متر] مربع  مي باشند بايد در زير ستون يا به ترتيب در چهار گوشه ، تعبيه شوند.

بايد دستگاه فلوتيبل را به طور مرتب براي اطمينان از تراز بودن صفحه ، استحکام ستون و محکم بودن چفت هاي کف صفحه و صفحه ستون ، چک نمود ( در هنگام سفت کردن اين اتصالات گشتاوري معادل 20 پاند فوت [27 نيوتن متر] پيشنهاد مي شود ) .

4روغن کاري دستگاه فلو تيبل

شفت عمودي صفحه را بايد هميشه تميز باشد و به کمک روغن رقيق ( SAE-10 ) ، به ميزان کم روغن کاري شود .

نبايد روغني ميان سطوح تماس صفحه و قاب نگهدارنده باقي بماند . روغن موجود بر روي سطح بادامک منجر به کاهش خوردگي و عملکردي ملايم تر خواهد شد . اگر مدتي از صفحه استفاده نشده باشد و بخواهيم مجدداً از آن استفاده نماييم بايد آن را قبل از استفاده بالا برده و چند مرتبه ضربه زد .

5قالب و کوليس

قالب مخروطي شکل ، که نمونه در آن ريخته مي شود ، بايد از برنز يا برنج فشرده ساخته شده باشد . عدد سختي راک ول فلز نبايد کمتر از 25 HBR  باشد . ارتفاع قالب بايد  00/2 ±  02/0 اينچ [ 0/50 ±  5/0 ميلي متر ] باشد . قطر دهانه بالايي آن براي قالب هايي که براي اولين بار است که مورد استفاده قرار مي گيرند بايد 75/2 ±  02/0 اينچ [0/70 ±  5/0 ميلي متر] و براي قالب هايي که در حال حاضر از آن ها استفاده مي شود اين قطر بايد 75/2 +  05/0 اينچ [0/70 +  3/1 ميلي متر] و 02/0- اينچ [5/0 - ميلي متر] باشد . قطر دهانه پاييني آن براي قالب هايي که براي اولين بار است که مورد استفاده قرار مي گيرند بايد 00/4 ±  02/0 اينچ [0/100 ±  5/0 ميلي متر] و براي قالب هايي که در حال حاضر از آن ها استفاده مي شود اين قطر بايد 00/4 +  05/0 اينچ [3/ 1+ ميلي متر] و 02/0- اينچ [5/0 - ميلي متر] باشد . سطح کف و سطح پاييني قالب بايد با هم موازي باشند و با زاويه قائمه نسبت به محور عمودي مخروط  قرار گيرند . کمينه ضخامت ديواره قالب 2/0 اينچ [5 ميلي متر] است . قسمت خارجي لبه بالايي قالب بايد به صورتي شکل داده شده باشد که حلقه اي کامل را به منظور تسهيل بلند کردن قالب ، تشکيل دهد . همچنين تمامي سطوح بايد ماشين کاري شده و کاملاً صيقلي باشند . از يک سپر دايره اي شکل با قطر تقريبي 10 اينچ [255 ميلي متر] با منفذي مرکزي به قطر تقريبي 4 اينچ [100 ميلي متر] که از مواد غير جاذب تشکيل شد است و با سيمان وارد واکنش نمي شود بايد به همراه قالب جريان استفاده نمود تا از ريختن ملات بر روي صفحه جلوگيري شود .

براي اندازه گيري قطر ملات پس از اينکه بر روي صفحه پخش شد بايد يک کوليس که از يک فک ثابت و يک فک متحرک همراه با يک درجه بندي ثابت تشکيل شده است ، استفاده نمود . درجه بندي کوليس بايد با دستگاه انجام شده باشد و بايد شامل 40  قسمت افزايشي با فاصله 16/0 اينچ [4 ميلي متر] باشد که هر 5 قسمت در ميان بايد يک خط تقسيم اصلي کشيده شده باشد و عدد افزايشي هم هر 10 تقسيم يکبار نوشته شود . ساختمان و دقت کوليس بايد به صورتي باشد که فاصله ميان فک ها، هنگامي که نشانگر روي عدد صفر است ،  4 ±  01/0 اينچ [100 ±  25/0 ميلي متر] باشد .