دستگاه بلين

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

هدف از اين آزمايش تعيين سطح مخصوص سيمان موردنظر و تعيين ريزي و درشتي دانه‌هاي پودر سيمان مي‌باشد هر چه سيمان ريزتر باشد گريش سريعتر انجام گرفته و در نتيجه مقاومت بالا مي‌رود 

دستگاه آزمايش بلين تشكيل شده از لوله مانومتريک U شكل كه چهار علامت الي برروي آن مشخص گرديده است . محل قرار گرفتن سلول و شير هوا و بالشتک تخليه هوا تشكيل شده است از سلول استوانه توخالي ـ پيستون جهت تراكم سيمان داخل سلول ـ صفحه مشبک .

شرح آزمايش :

اگر سيمان ريزدانه تر باشد سطح تماس آن افزايش مي يابدو سطح مخصوص بيشتري خواهد داشت . نوع دانه بندي سيمان مي تواند در گيرش آن بسيار موثر باشد و داشتن اطلاعات ميزان سطح مخصوص سيمان در هر نمونه سيمان در بکارگيري آن درمحل مناسب بسيار موثر است به خصوص در تهيه انواع بتن ، در برخي از مواقع ما نيازمند بتني هستيم که بايد داراي گيرش کند يا سريع باشد که ما مي توانيم بجاي استفاده از مواد افزودني که در بسياري موارد اثرات نامطلوب روي بتن دارنداز سيمان با نرمي مختلف استفاده کنيم و در واقع اين دانه بندي ها را به وسيله تيپ 1-5 مجزا مي کنند .

وسايل آزمايش :

  1. دستگاه بلين
  2. سيمان
  3. گيريس
  4. ترازو
  5. کرنومتر 

 ابتدا بايد به ميزان مورد نياز سيماني با تخلخل 50%از نمونه جداکنيم .  براي دانستن اين ميزان مقدار از فرمول زير استفاده  مي کنيم  .                                                                                                          

 وزن سيمان = وزن مخصوص * حجم استوانه

  وزن سيمان =  ۱.۸۵  گرم 

سيمان=براي تخلخل 50%  

بعد از وزن کردن نمونه يک فيلتر در انتهاي استوانه دستگاه بلين قرار مي دهيم و بايد سيمان راطوري داخل استوانه بريزيم که تخلخل آن بهم نخورد،(ميزان فشردگي سيمان روي سرعت عبور هوا از بين ذرات آن موثراست.)

سپس يک فيلتر (کاغذ صافي) ديگر را روي سيمان قرار مي دهيم و رينگ پيستون (درپوش استوانه)را روي استوانه قرار مي دهيم.

_قبل از اينکه رينگ و استوانه هر کدام در جاي خود قرار بگيرند بايد به خوبي به گيريس اغشته شوند ، اين کار براي جلوگيري از خروج هوا است.

استوانه را در محل مخصوص آن در يک سر لوله U شکل قرار مي دهيم و بوسيله پمپ ، هوا را وارد لوله مي کنيم ، اين کاربايد آرام انجام شود تا مايع از لوله به بيرون نريزد. با جابجا کردن استوانه در محل خود  اجازه مي دهيم که مايع داخل لوله به خط     M1 برسد ، صبر مي کنيم تا مايع حرکت کرده به خط M2 برسد . از اين پس حرکت مايع در لوله ناشي ازفشار هوايي است که با عبور از بين ذرات سيمان وارد لوله ميشود . زمان رسيدن مايع از خط M2به خط M3 را بعنوان اطلاعات آزمايش يادداشت مي کنيم وبا استفاده از فرمول سطح مخصوص سيمان را بدست مي آوريم:                           

                                                               S=K√t

باتوجه به اينکه ما مي دانيم وزن مخصوص سيمان مورد استفاده بين  3200_2800   است مي توانيم  با  استفاده از فرمول ضريب K را محاسبه کنيم  .   

                                                            

ثبت عمليات و محاسبات:

سطح مخصوص سيمان از رابطه زير بدست مي آيد:

S=K×(√e3/(1-e))×(√T/ρ√n)

S  سطح مخصوص بر حسب سانتي متر مربع بر گرم براي نمونه مورد آزمايش

e تخلخل بستر نمونه مورد آزمايش که در اينجا برابر 0.005±0.5 مي باشد.

T  فاصله زماني اندازه گيري شده در لوله مانومتريک بر حسب ثانيه براي نمونه استاندارد براي ميزان کردن دستگاه

ρ وزن مخصوص نسبي نمونه مورد آزمايش

n لزجت ديناميکي هوا بر حسب پواز براي نمونه مورد آزمايش

n=1.84*10^-5*9.988950276=0.000183796

ρ=3.023 gr/cm^3

e=0.5

T=38 s

K=21

S=21*((0.5^(3/2)/(1-0.5))*(38^(1/2)/(3.023*0.000183796^(1/2))=2233.52 cm^2/gr

W=3.023×1.812×(1-0.5)=2.738838 gr