بالن تقطیر با لوله جانبی

بالن تقطیر مانند بالن ته گرد است با این تفاوت که در گردن آن یک لوله جانبی تو خالی و باریکی وجود دارد که محل خروج مواد گازی است.سایر مشخصات :