بالن خلاء

نوعی بالن شیشه ای از جنس بروسیلیکات 3.3 است که دارای یک لوله جانبی در گردن بالن می باشد و برای تقطیر مایعات ، تهیه آب مقطر ،آب گیری الکل (تهیه اتیلن) و گازهای استیلن هیدروژن ، کلر ، دی اکسید گوگرد ، دی اکسید کربن و ...... به کار می رودسایر مشخصات :