بشر فیلیپس

برای نقل و انتقال مایعات استفاده می شود.سایر مشخصات :