ارلن روداژدار

ارلن یا ارلن مایر فلاسک یکی از ظروف پرکاربد در آزمایشگاه و به شکل ظرف مخروطی با دهانه باریک و قاعده بزرگ می باشد از ارلن مایر برای نگهداری محلول ها ،حرارت دادن به مایعات و جداسازی گازها استفاده می شود.سایر مشخصات :