اندازه گیری گازهای شیمیایی فرار،دما و رطوبت مدل 98

Measure range:0-30ppm،T:0 to 50ºC،RH:10-90%

Display resolution:0.01ppmسایر مشخصات :