اکسیژن متر مدل8403

قابلیت اندازه گیری اکسیژن محلول 0-20mg ونمایش همزمان DO و دما به همراه تاریخ امکان تصحیح فشار و میزان شوری روی دستگاه،قابل نصب بهPC،دارای کیف حمل ،محلول الکترولیت و فیلتر ها تا مصرف 1سال،تبدیلmg/liبه %  یا ppm با کابل 3 متریسایر مشخصات :