شوری سنج قلمی مدل8371

NaCl:0-70ppt با دقت 0.1ppt،نمایش همزمان شوری و دماسایر مشخصات :