کنداکتیویمتر رومیزی مدل86503

0~1999µs/cm،0~19.99,0~199.9µs/cm و EC:0~19.99,0~199.9ms/cm 99.T:0-80ºC/ حافظه با زمان و تاریخ،ثبت Max-min و HOLD با قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه پورت RS232،CD نرم افزار و محلول کالیبراسیون1413سایر مشخصات :