مولتی متر پرتابل مدل8603

PH(2-12)با دقت0.01،(0~30mg/lit.0.0~199.9%)اکسیژن،T(0~60) EC(0-2000µs¸20-70ms)با دقت0.01 Salt(0~10.00ppt)با دقت 0.01 طول کابل هر سنسور2متر.سایر مشخصات :