مولتی متر رومیزی پرینتر سرخود مدل86555

PH(0-14)با دقت0.01 LCD EC(0-2000µs2-200ms)،Mv(±1999)بزرگ،امکان ATC اتو کالیبره در پنج نقطه برای PH و EC،99حافظه با زمان و تاریخ ،ثبت HOLD Min-Max قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه پورت RS232وCDنرم افزار،دارای پرینتر سرخود((به همراه ست بافر4و7و10و همچنین محلول استاندارد1413µS))سایر مشخصات :