مولتی متر رومیزی مدل86505

PH(0-14)با دقت0.01 ،EC(0-2000µs 2-200ms)،MV(±1999)

LCDبزرگ،امکان ATC،اتوکالیبره در پنج نقطه برای PHو EC،99حافظه با زمان و تاریخ ،ثبت HOLDMin-Max  قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه پورت RS232وCDنرم افزار((به همراه ست بافر4و7و10وهمچنین محلول استاندارد 1413µS))سایر مشخصات :