وسایل حد خمیری خاک

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

حد خمیری به صورت میزان رطوبتی تعریف می شود ( بر حسب درصد ) که در آن خاک در زمان غلتانده شدن به صورت فتیله هایی به قطر mm 2/3 خرد می شود . حد خمیری حد پایینی مرحله خمیری شدن خاک است . آزمایش حد خمیری ساده است و با غلتاندن دستی و مکرر توده خاک بیضی وار مانند بر روی یک سطح شیشه ای انجام می شود . روش آزمایش حد خمیری تحت عنوان D-4318 در ASTM آمده است.