دستگاه تعیین کارپذیری به روش رینگ J شکل

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

تعیین کارپذیری به روش  Jرینگ

این دستگاه بررسی دو خاصیت توانایی عبور و پرکنندگی بتن خود تراکم و همچنیین پدیده انسداد ناشی از تراکم آرماتور ها مورد بررسی قرار می دهد

مجموعه رینگ حلقوی متشکل از 16میلگرد به قطر 18 mm بر روی صفحه مربعی شکل به ابعاد 90*90cm می باشد.