گیج سوزنی و پولکی تطویل و تورق

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

از این وسیله جهت تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها توصیه می کند.

گیج پولکی (تورق):جهت اندازه کیری میزان تورق سنگدانه ها

گیج سوزنی(تطویل):جهت اندازه گیری میزان تطویلسایر مشخصات :