فریم ITS

برای اندازه گیری مقدار مقاومت کششی غیر مسقیم نمونه مارشال به کار گرفته می شود.سایر مشخصات :