دستگاه برش پره ای

جهت اندازه گیری مقاومت برشی زهکشی نشده خاک های رسی از برش پره ای استفاده می شود.

 

 

 سایر مشخصات :