تعیین حد انقباض

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

درصد رطوبتی است که در آن تبدیل حالت های نیمه جامد به جامد یک سیلت یا رس صورت میگیرد حد انقباض را همچنین می توان به عنوان در صد رطوبتی که کاهش بیشتر از آن درصد رطوبت منجر به کاهش حجم توده خاک شود تعریف نمود.سایر مشخصات :