سفارش اندازه گیری گازهای شیمیایی فرار،دما و رطوبت مدل 98