آزمايش استاندارد براي تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي

1- دامنه كاربرد

1-1- اين آزمايش روش تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي استوانه اي بتن مانند مغزه هاي استوانه اي يا نمونه هاي تهيه شده توسط قالب هاي استوانه اي را شامل مي شود. اين روش براي بتن هايي كه وزن مخصوص آن ها بيش از 800 كيلوگرم بر مترمكعب است، مورد استفاده قرار مي گيرد.

2- خلاصه روش آزمايش

1-1- اين روش از اعمال بار محوري فشاري به نمونه هاي استوانه اي يا مغزه هاي استوانه اي با نري مشخص، تا گسيخته شدن نمونه تشكيل مي شود. مقاومت فشاري از تقسيم حداكثر بار تحمل شده توسط نمونه بر سطح مقطع آن بدست مي آيد.

3- اهميت و كاربرد

3-1-  چون مقاومت براي بتن ساخته شده با مصالح مشخص يك خاصيت ذاتي و اساس نمي باشد، لذا بايد به اهميت تعيين مقاومت فشاري توجه خاصي مبذول شود. مقادير بدست آمده براي مقاومت به شكل نمونه، ابعاد آن، روش مخلوط كردن، نحوه عمل آوردن، روش نمونه گيري، نحوه قالب گيري، نحوه ساخت و سن نمونه بستگي دارد.

3-2- اين روش مي تواند براي تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي استوانه اي كه بر طبق استانداردهاي ASTM C31، ASTM C42 و ASTM C192 و دستورالعمل ASTM C617  و روش آزمايش ASTM C873 آماده و عملآورده شده اندؤ به كار برده شود.

3-3- نتايج اين آزمايش مي تواند به عنوان پايه اي براي كنترل كيفيت بتن، نسبت هاي اختلاط آن، روش مخلوط كردن و ريختن بتن و مطابقت آن با مشخصات و همچنين ارزيابي اثرات مواد افزودني و مواد مشابه ديگر روي بتن، به كار برده شود.

4- وسايل مورد نياز

4-1- ماشين  آزمايش – ماشين آزمايش بايد داراي ظرفيت كافي بوده و سرعت هاي بارگذاري مطرح شده در قسمت 6-5 را دارا باشد.

5- نمونه

5-1- اگر قطر نمونه در يك قسمت بيش از 2 درصد با قطر آن در هر قسمت ديگر تفات داشته باشد نبايد آن را مورد آزمايش قرار داد.

5-2- ته نمونه نبايد از امتداد عمود بر محور آن بيش از 5/0 درجه منحرف باشد (تقريباَ معادل 3 ميليمتر در 300ميليمتر). در صورتي كه دوانتهاي نمونه بيش از 05/0 ميليمتر ناصاف باشد، بايد مطابق روش عملي ASTM C617 پوشش داده شود يا سطوح آن سمباده زده شود.

6- روش انجام آزمايش

6-1- نمونه هاي   فشاري كه تحت رطوبت عمل آورده شده اند بايد هرچه زودتر بعد از بيرون آوردن از اتاق رطوبت مورد آزمايش قرار گيرند.

6-2- نمونه هاي آزمايش بايد در فاصله اي كه از اتاق رطوبت خارج مي شوند تا انجام آزمايش بايد به يك روش ساده مرطوب نگه داشته شوند و در شرايط مرطوب مورد آزمايش قرار بگيرند.

6-3- دامنه مجاز تغييرات زمان شكستن نمونه هايي كه بايد در سن مشخصي شكسته شوند به صورت زير است.

 

 

دامنه تغييرات مجاز

سن

5/0 ساعت يا 1/2 درصد

24 ساعت

2 ساعت يا 8/2 درصد

3 روز

6 ساعت يا 6/3 درصد

7 روز

20 ساعت يا 3 درصد

28 روز

2 روز يا 2/2 درصد

90 روز

 

 

6-4- قرار دادن نمونه در زير ماشين فشار

6-5- سرعت بارگذاري – با را بدون تغييرات ناگهاني و به صورت پيوسته اعمال نمائيد.

6-6- باﻻخره نمونه را بارگذاري كرده و حداكثر باري را كه نمونه تحمل مي كند، ثبت كنيد.

7-  محاسبات

7-1- مقاومت فشاري نمونه از تقسيم حداكثر بار اعمال شده به سطح مقطع آن تعيين مي گردد.

7-2- اگر نسبت قطر به طول نمونه كمتر از 8/1 است، نتيجه بدست آمده را با اعمال ضرايب زير تصحيح كنيد:

00/1

25/1

50/1

75/1

L/D

87/0

93/0

96/0

98/0

:ضريب