اهداف شرکت

کارکنان

مشتریان

بر مبنای دانش محوری و همکاری صمیمانه کار گروهی و استفاده از مشاورین زبده در تخصص های مورد نیاز ، وظیفه ما تولید محصولات سفارشی و ارائه خدمات برتر در جهت جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان می باشد.

خدمت رسانی مطلوب بمنظور ارتقاء سطح رضایتمندی کارکنان در راستای تکریم مشتریان از اهداف شرکت سروآزما می باشد.

شرکت سرو آزما با بازبینی کلیه فرآیندهای کاری خود مشخص می کند کدامیک از اشتراتژی ها بیشترین تاثیر را روی مشتریان و موفقیت شرکت داشته اند.